receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz               Návrh zákona o porážkové dani

                                            Preambule

Zákon o porážkové dani směřuje k nápravě tří hlavních současných nedostatků západních demokratických států a západní civilizace, která v minulosti uzákonila na svém území základní přirozená lidská práva a svobody. Tyto tři nedostatky jsou následující. Za prvé je třeba, aby demokratické západní státy zajistily, aby v rozvojových státech nikdo nemusel umřít z důvodu hladu, žízně, chladu či nedostatku zdravotní péče. Druhým z těchto nedostatků západní civilizace je, jestliže rovněž na jejich územích umírají lidé hladem, žízní, chladem nebo nedostatkem běžné zdravotní péče. Třetím nedostatkem západní civilizace je vztah lidí k jiným živým tvorům, v současnosti zejména ke zvířatům.

                                                      §1

                                            Předmět daně

(1) Následující zdanitelné zboží podléhá porážkové dani: těla či části těl včetně krve z poražených (usmrcených) zvířat za tímto účelem, případně obsažené v jakýchkoliv potravinách pro účely tohoto zákona ve smyslu zákona o potravinách a tabákových výrobcích 1) či nepotravinářském zboží z usmrcených zvířat, které nebyly dosud řádně zdaněny porážkovou daní. Dále podléhají porážkové dani jako zdanitelné zboží zvířata, která nepodléhají porážkové dani (§1 odst. 2 tohoto zákona), určená k pozdějšímu usmrcení dodaná jinými osobami fyzickým osobám nepodnikatelům. Nepotravinářským zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky a zboží vyjma potravin.

(2) Porážkové dani nepodléhají domácí zvířata poražená v domácích chovech fyzických osob nepodnikatelů, jestliže tyto chovy celkem nezahrnují více jak 84 kg obvyklé živé hmotnosti zvířat při porážce na člena rodiny za kalendářní rok, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele. Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje rodina tak, jak je vymezená zákonem o státní sociální podpoře 4).

                                                      §2

                              Osvobození od porážkové daně.

(1) Od porážkové daně jsou osvobozeny léčivé přípravky ve smyslu zákona o léčivech 2).

(2) Od porážkové daně jsou dále osvobozeny za kalendářní rok 63 kg zdanitelného zboží-potravin na osobu-člena rodiny, pokud rozhodný příjem rodiny dosahuje částky životního minima rodiny či méně, 42 kg zdanitelného zboží-potravin na osobu-člena rodiny, pokud rozhodný příjem rodiny je vyšší než jeden násobek a menší nebo roven dvojnásobku částky životního minima rodiny, 21 kg zdanitelného zboží-potravin na osobu-člena rodiny, pokud rozhodný příjem rodiny je vyšší než dvojnásobek a menší nebo roven trojnásobku částky životního minima rodiny. V případě kratšího období než kalendářní rok se uplatní výše uvedené osvobození od porážkové daně u poměrné části výše uvedené hmotnosti. Částkou životního minima se rozumí částka životního minima stanovená zákonem o životním a existenčním minimu 3). Rozhodný příjem rodiny vymezuje zákon o státní sociální podpoře 4).

(3) Osvobozená osoba může u příslušného finančního úřadu uplatnit písemně osvobození od porážkové daně, na které se vztahuje odst. 1 tohoto ustanovení, nejdříve po uplynutí 1 kalendářního měsíce, a, na které se vztahuje odst. 2 tohoto ustanovení, nejdříve po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nejpozději lze uplatnit písemně osvobození od porážkové daně ve všech případech do uplynutí následujícího kalendářního roku. Příslušný finanční úřad je povinen vrátit osvobozené osobě zaplacenou porážkovou daň do 30 dnů od tohoto řádného uplatnění jeho nároku zejména doloženého účetními doklady o koupi osvobozeného zdanitelného zboží a výše zaplacené porážkové daně.

                                                      §3

                                       Registrované osoby

(1) Podnikatelskou porážku (usmrcení) zvířat mohou provádět pouze právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány u příslušného finančního úřadu jako plátci porážkové daně.

(2) Osoby, které v rámci svého podnikání dovážejí na území České republiky zdanitelné zboží z jiného daňového území Evropského společenství, musí být registrovány u příslušného finančního úřadu jako plátci daně před dodáním zboží.

(3) Osoby, které do České republiky ze zahraničí prodávají zdanitelné zboží formou prodeje na dálku, se musí registrovat u celních orgánů do 15 dnů od prodeje zboží, i když nejsou plátci daně.

                                                      §4

                                       Sazba porážkové daně

(1) Sazba porážkové daně u zdanitelného zboží-potravin je 100 procent zaplacené ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží tvořícího potraviny. Sazba porážkové daně u nepotravinářského zdanitelného zboží je 200 procent zaplacené ceny včetně daně z přidané hodnoty zdanitelného zboží tvořícího nepotravinářské zboží. Sazba porážkové daně u zvířat, která nepodléhají porážkové dani (§1 odst. 2 tohoto zákona), určená k pozdějšímu usmrcení dodaná jinými osobami fyzickým osobám nepodnikatelům je 100% jejich zaplacené ceny.

(2) Zaplacená cena zdanitelného zboží se nesmí lišit více jak o 10 procent od obvyklé ceny ve smyslu zákona o oceňování majetku 5). Zaplacená cena 1 kg masa u skotu, drůbeže a selat a prasat je cena u skotu cena JUT za studena, cena u drůbeže chlazené a mražené a u prasat a selat cena JUT za studena vyhlašovaná v cenových hlášeních Státního zemědělského intervenčního fondu na základě příslušných právních předpisů 6).

(3) Povinně zdanitelná hmotnost je netto hmotnost v kilogramech při teplotě nižší než 2 stupně Celsia u usmrcených zvířat a 20 stupňů Celsia u živých zvířat.

                                                      §5

                                       Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím pro zdanitelné zboží je kalendářní měsíc.

                                                      §6

               Vznik povinnosti porážkovou daň přiznat a zaplatit

(1) Povinnost porážkovou daň přiznat a zaplatit vzniká porážkou (usmrcením) zvířete na území České republiky nebo dovozem zdanitelného zboží na území České republiky.

(2) Povinnost porážkovou daň přiznat a zaplatit vzniká také a) dnem zjištění překročení stanovených norem ztrát zdanitelného zboží při porážce zvířat a oběhu nezdaněného zdanitelného zboží b) dnem zjištění neoprávněně odejmutého nezdaněného zdanitelného zboží při porážce zvířat, ze zásob nebo při dopravě, c) dnem nabytí, prodeje nebo zjištění nezdaněného zdanitelného zboží právnickými nebo fyzickými osobami, které skladují nebo převádí nebo jinak nakládají s nezdaněným zdanitelným zbožím, které je předmětem porážkové daně s výjimkou zdanitelného zboží osvobozeného od porážkové daně nebo nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2), nebo zjištění nezdaněného zdanitelného zboží, které právnické nebo fyzické osoby vyrobily bez povolení, a to tím dnem, který nastal dříve, nebo d) v případě ukončení činnosti nejpozději jeden den před podáním žádosti o výmaz z obchodního rejstříku nebo žádosti o zrušení živnostenského oprávnění; daňová povinnost se týká nezdaněného zdanitelného zboží a všech výrobků obsahujících nezdaněné zdanitelné zboží podléhajících dani, jež jsou k tomuto dni ve vlastnictví plátce, který uvedené výrobky vyrobil, nakoupil nebo dovezl, s výjimkou nezdaněného zdanitelného zboží osvobozeného od porážkové daně nebo nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2).

                                                      §7

             Daňové přiznání k porážkové dani a splatnost této daně

(1) Plátci daně mají povinnost po uplynutí zdaňovacího období a nejpozději do 25. dne následujícího měsíce porážkovou daň přiznat a zaplatit za množství tohoto zdanitelného zboží, jež plátce daně dle § 3 odst. 1 tohoto zákona vyrobil porážkou zvířat během kalendářního měsíce a dále, jež plátce daně dle § 3 odst. 2 tohoto zákona obdržel během kalendářního měsíce. Jiní výrobci a dovozci tohoto zdanitelného zboží mají povinnost daň přiznat a zaplatit před porážkou (usmrcením) zvířete nebo před dodáním tohoto zboží na území České republiky. Podání musí být podepsané touto osobou nebo osobami jako plátcem daně.

(2) Příslušný finanční úřad může uložit plátci daně, který opakovaně nezaplatil porážkovou daň včas, povinnost daň přiznat v kratší lhůtě. Příslušný celní úřad či finanční úřad může dále uložit tomuto plátci daně, aby platil porážkovou daň v kratší lhůtě nebo požadovat poskytnutí přiměřené jistiny za zaplacení porážkové daně

(3) Příslušný celní úřad či finanční úřad mohou uložit plátci daně, odběrateli dovezeného zdanitelného zboží uvedeném v §3 odst. 2 tohoto zákona, který opakovaně nezaplatil porážkovou daň včas, povinnost daň přiznat před dodáním tohoto zboží na území České republiky. Příslušný celní úřad či finanční úřad může dále uložit tomuto plátci daně, odběrateli tohoto zboží uvedeném v §3 odst. 2 tohoto zákona, aby platil porážkovou daň před dodáním tohoto zboží na území České republiky.

(4) Neodevzdá-li se daňové přiznání do uvedeného termínu, mohou příslušný celní úřad nebo finanční úřad pozastavit registraci osoby do doby, než chybějící oznámení bude doručeno příslušným státním orgánům. Nezaplatí-li se splatná porážková daň nejpozději 14. den po uplynutí platebního termínu mohou příslušný celní úřad nebo finanční úřad pozastavit registraci osoby do doby, než příslušná porážková daň bude uhrazena. (5) Ministerstvo financí může stanovit bližší pravidla pro přiznání a placení porážkové daně.

                                                      §8

                           Stanovení zdanitelné hmotnosti

(1) V podnicích osob registrovaných dle § 3, odst. 1, se stanovuje zdanitelná hmotnost pro platební období na základě vydání z prostor plátce daně v období, ve kterém bylo zboží vyrobeno plátcem daně. Pokud stávající nezdaněné zdanitelné zboží na skladě vyrobené plátcem daně nebo sem dodané pro další prodej je menší, než rozdíl mezi množstvím vyrobeným nebo takto dodaným nezdaněným zdanitelným zbožím a množstvím vydaného nezdaněného zdanitelného zboží, zaúčtuje se chybějící množství do výdeje.
(2) V podnicích osob, které jsou registrovány dle § 3, odst. 2, se provádí stanovení zdanitelné hmotnosti na základě množství přísunu nezdaněného zdanitelného zboží do podniku v období, kdy toto zboží ze zahraničí mimo území České republiky přichází do podniku, bez zaplacení porážkové daně.

                                                      §9

                             Porážková daň na zboží ze zahraničí

(1) Za zdanitelné zboží dovezené z míst mimo daňové území Evropského společenství se zaplatí porážková daň. Porážková daň se účtuje dle pravidel celního zákona 7).

(2) V jiných případech se porážková daň uskuteční v souvislosti s dodáním dovezeného zdanitelného zboží zde v České republice.

                                                      §10

Osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv

Pro osvobození od porážkové daně zdanitelného zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dováženého osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv se použijí ustanovení celního zákona 7). Pro vrácení porážkové daně osobám požívajícím výsad a imunit se použije obdobně zákona o spotřebních daních 8).

                                                      §11

                                  Ustanovení pro účetnictví

(1) Plátci daně musí vést účetnictví přísunu zdanitelného zboží a výdaje zdanitelného zboží. Podniky, které vyrábí zdanitelné zboží, musí také vést účetnictví surovin a výroby zdanitelného zboží.

(2) Zdanitelné zboží, které plátce daně obdrží, u kterého byla již zaplacena porážková daň, musí tento skladově oddělit od zásob zdanitelného zboží podniku, ze kterých porážková daň nebyla ještě zaplacena.

(3) Při každém převodu zdanitelného zboží je nutné vystavit doklad s údajem o jménu a adrese plátce příp. osvobození od porážkové daně, ceně a druhu zdanitelného zboží, množství a zdanitelné hmotnosti. Kopie dokladu se uschová u dodavatele 5 let po převodu nebo výdeji zboží.

(4) Obal jakéhokoliv výrobku 10) uváděného na trh musí v případě, že tento výrobek obsahuje jakýkoliv podíl zdanitelného zboží, obsahovat viditelné označení podílu zdanitelného zboží v procentech, tj. o poměru hmotnosti zdanitelného zboží obsaženého v tomto výrobku uváděném na trh k celkové hmotnosti tohoto jakéhokoliv výrobku v procentech.

(5) Ministerstvo financí může blíže stanovit pravidla týkající se vedení účetnictví plátců porážkové daně a o dokladech o převodu zdanitelného zboží jak je uvedeno v tomto ustanovení.

                                                      §12

                                  Porážková daň za vyrovnání.

(1) Za zboží pod celní tarifovou hodnotou, které samy o sobě jsou zdanitelné dle tohoto zákona nebo které obsahují zdanitelné zboží, se platí při dovozu z míst mimo daňové území Evropského společenství porážková daň za vyrovnání. Porážková daň za vyrovnání se účtuje dle pravidel celního zákona 7).

(2) Při odběru zboží z jiných zemí z daňového území Evropského společenství se platí porážková daň za vyrovnání v souvislosti s příjmem zdanitelného zboží zde v České republice.

(3) Při proclívání, výdeji nebo příjmu zboží je nutné uvést hmotnost zdanitelného zboží (prohlášení o tomto od výrobce je nutné předložit), a dále výši zaplacené ceny a druh zdanitelného zboží.

(4) V případě, že se zaplacená cena zdanitelného zboží liší více jak o 10 procent od obvyklé ceny ve smyslu zákona o oceňování majetku 5), vypočítá se porážková daň na základě celního a daňového stanovení hmotnosti a této obvyklé ceny týkající se zdanitelného zboží.

(5) Nepředloží-li se prohlášení výrobce, vypočítá se porážková daň na základě obsahu zdanitelného zboží ve výši 50 procent hmotnosti zboží a použitím sazby nejvýše zdanitelné části povinně zdanitelného obsahu zboží. Posoudí-li státní celní a daňové úřady, že porážková daň, vypočítaná na základě skutečného obsahu povinně zdanitelného zboží by činila vyšší částku, než takto stanovenou, vypočítá se porážková daň státními celními a finančními orgány na základě provedení stanovení hmotnosti, druhu a obvyklé ceny zdanitelného zboží.

                                                      §13

                                       Kontrolní ustanovení

(1) Státní celní a finanční orgány jsou oprávněny k provádění kontrol v těch podnicích a u těch osob, které jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené tímto zákonem, a k prohlídkám skladových zásob, účetních knih, ostatních účetních materiálů a korespendence aj. podniků.

(2) Osoby dotčené kontrolou, majitelé podniků a zaměstnané osoby podniku musí poskytovat státním celním a finančním orgánům potřebnou součinnost při provádění kontroly uvedené v odst. 1.

(3) Materiál uvedený v odst. 1 je nutné na požádání vydat nebo zaslat státním celním a finančním orgánům.

(4) Dodavatelé surovin a obalů pro osoby vyrábějící zdanitelné zboží, kteří mají povinnost platit porážkovou daň dle tohoto zákona, musí na požádání oznámit státním celním a finančním orgánům údaj o jejich dodávkách zboží podnikům, které vyrábějí zdanitelné zboží.

(5) Podnikatelé musí na požádání oznámit státním celním a finančním orgánům údaje o jejich nákupu zdanitelného zboží pro podniky. (6) Státní celní a finanční orgány mají oprávnění k provádění kontrol zboží během přepravy, pokud se toto zboží v rámci podnikání prodává ze zahraničí nebo přepravuje jiným než registrovaným plátcům daně.

(7) Státní celní a finanční orgány mají oprávnění k provádění kontrol skladů zboží a účetnictví aj. u podniků uvedených v odst. 3 - 5.

(8) Policie České republiky poskytuje státním celním a daňovým orgánům pomoc při výkonu kontroly.

(9) Při kontrole dle tohoto zákona se postupuje jako při ostatní kontrolní činnosti vykonávané příslušnými orgány podle zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost.

(10) Ministerstvo financí může stanovit taková pravidla týkající se kontrolních úkonů, která jsou nezbytná k provedení zákona.


                                           Správní delikty

                                                      §14

Je zakázáno vyrábět, dovážet, prodávat či jinak převádět, nabízet k prodeji či převodu nezdaněné zdanitelné zboží jinými osobami než registrovanými plátci daně, a to vyjma zboží nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2) či od této daně osvobozené.

                                                      §15

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky nabude nebo vyrobí nebo na toto území doveze nezdaněné zdanitelné zboží vyjma zboží nepodléhajícího porážkové dani (§1 odst. 2) či od této daně osvobozené. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 25 000 Kč.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky nabude nebo vyrobí nebo na toto území doveze v rámci činnosti vykazující znaky neoprávněného podnikání nezdaněné zdanitelné zboží vyjma zboží nepodléhajícího porážkové dani či od této daně osvobozené. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

                                                      §16

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:
a) podá nesprávné nebo zmatené údaje nebo utají údaje pro potřebu zdanitelné kontroly.
b) Poruší § 3, odst. 1, 2, § 7, odst. 1, § 9 odst. 1, 2. § 11, odst. 1 - 4, § 13, odst. 2, 3, 4 nebo 5 a §14
c) Nerespektuje se podřídit uděleným příkazům v souvislosti s § 7, odst. 2,3.
d) Pokračuje v provozování podniku spadajícího pod povinnost zdanění, kdy registrace je neplatná nebo pozastavená dle § 7, odst. 4, a státní celní a daňové orgány osobě toto oznámily.
e) Převezme, zajistí si nebo si přisvojí zboží v obvyklé ceně alespoň půl miliónu korun českých, z kterého není zaplacena porážková daň, která měla být zaplacena dle zákona nebo se o to pokusí.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) se uloží pokuta od 1 000 000 Kč do 50 000 000 Kč.

                                                      §17

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty projednávají příslušné územní finanční orgány, správní delikty při dovozu protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží příslušné celní úřady a celní ředitelství. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, správní delikt projedná ten z nich, který porušení povinnosti nebo zákazu zjistí jako první, a je-li zahájeno správní řízení, tak ten správní orgán, který správní řízení zahájil nejdříve.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty vymáhá finanční úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.                                                      §18

           Propadnutí a zabrání zajištěného zdanitelného zboží

(1) Správní orgán příslušný k projednání správního deliktu uloží propadnutí protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží zjištěného při kontrole podle tohoto zákona, jestliže

a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených v odstavci 1, rozhodne se o jejich zabrání, jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám, a jejich uvedením do oběhu by s přihlédnutím k jejich množství mohla být způsobena újma hospodářským zájmům státu chráněných tímto zákonem.

(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí, nebo osobě, u které bylo zabrané protiprávně nezdaněné zdanitelné zboží, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zcizením či zničením propadlého nebo zabraného protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží.

(4) Proti rozhodnutí o zabrání věci a o povinnosti nahradit státu náklady spojené se správou a zcizením či zničením protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží se nelze odvolat.

(5) Vlastníkem propadlého nebo zabraného protiprávně nezdaněného zdanitelného zboží se stává stát. Celní či finanční úřad propadlé nebo zabrané protiprávně nezdaněné zdanitelné zboží prodá či zničí, nepodaří-li se mu je zcizit. Na zcizení a zničení dohlíží tříčlenná komise, kterou určí ředitel celního či finančního úřadu ze zaměstnanců, kteří pracují v tomto úřadu.

(6) Nebudou-li zajištěné protiprávně nezdaněné zdanitelné zboží prohlášeno za propadlé nebo zabrané, musí být bez zbytečného odkladu vráceno tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho bylo zajištěno.

                                                      §19

             Použití finančních prostředků z porážkové daně

(1) Finanční prostředky získané výběrem porážkové daně po odečtení nákladů státu spojených se správou a výběrem porážkové daně náleží výlučně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 6), který je povinen tyto prostředky použít následujícím způsobem.

(2) Polovinu těchto finančních prostředků použije Státní zemědělský intervenční fond na dotace na financování programu 9), který bude zvlášť zřízen za účelem přechodu výrobců a poskytovatelů služeb z podnikání souvisejícího s porážkou (usmrcováním) zvířat na jiné způsoby podnikání a za účelem zlepšení životních podmínek chovaných hospodářských zvířat v zájmu lidskosti.

(3) Polovinu těchto finančních prostředků použije Státní zemědělský intervenční fond k provedení intervenčních nákupů zemědělských potravin rostlinné zemědělské výroby a živočišné zemědělské výroby, která není spojena s porážkou zvířat, a zajištění skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských potravin. Při prodeji nebo jiném způsobu převodu takto intervenčně nakoupených zemědělských potravin, případně výrobků, které vznikly zpracováním takto intervenčně nakoupených zemědělských potravin, je Státní zemědělský intervenční fond povinen vždy upřednostnit potravinovou pomoc osobám ohrožených smrtí hladem nebo vážnými nemocemi z podvýživy, ať již na území České republiky (bezdomovci) nebo na území jiných států. Tyto prodeje a převody je Státní zemědělský intervenční fond oprávněn s odbornou péčí uskutečňovat za zvýhodněných cenových podmínek nebo bezplatně.                         Společná a závěrečná ustanovení

                                                      §20

Za platbu porážkové daně dle ustanovení tohoto zákona ručí ten, kdo jako vlastník, pronajimatel nebo podobně provozuje podnik na vlastní náklady, včetně jmenovaných dovozů zboží dle § 9 a ten kdo zboží vlastní.

                                                      §21

Pro účely tohoto zákona se rozumí daňovým územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropských společenství. 11) Území Monackého knížectví se považuje za území Francouzské republiky, území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) se považuje za území Spolkové republiky Německo, území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a území San Marina se považuje za území Italské republiky.

                                                      §22

Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení příslušných odkazujících ustanovení tohoto zákona.

                                                      §23


Tento zákon nabývá účinnost dne ...

2. Odkazy k textu

1) zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
2) zákon č. 378/2007 Sb.o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
3) zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
4) zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
5) zákon. č. 151/1997 Sb.o oceňování majetku
6) Nařízení Komise 1249/2008, zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb.
7) zákon č. 13/1993 Sb. celní zákon
8) zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
9) zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
10) zákon č. 477/2001 Sb. o obalech
11) Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnic 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/ES, 2000/44/ES a 2000/47/ES

3. Důvodová zpráva k návrhu zákona o porážkové dani


Celé znění zprávy zde.


                                              odkaz na film

                                               

copyleft 2012 pouze tento článek, resp. výše uvedené dílo je licencováno za podmínek, licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0

ISSN 1804-0853


Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.