receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět


Výsledky anket „Ropák 2005“ a „Zelená perla 2005“

Tisková zpráva ze dne 28. dubna 2006:

Titul Ropák 2005 získal

1) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Česká republika (302 bodů)

- za zpochybňování přetrvávajícího významu vládou v roce 1991 vyhlášených územně ekologických limitů na ochranu zbytků podkrušnohorské přírody a krajiny a také obcí Horní Jiřetín a Černice před další povrchovou těžbou uhlí, která by mohla prolomením těchto limitů pokračovat až do roku 2061, čímž by se vytěžilo dalších 255 miliónů tun uhlí a obě obce by se zlikvidovaly, přestože s jejich zachováním souhlasí téměř deset tisíc signatářů petice, kolem sto dvaceti obcí v kraji, třicet sedm občanských sdružení a také občané v obou obcích podle výsledků platných referend,

- za hlavní podporu při předložení poslaneckého návrhu na změnu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny spolu s jedenácti poslanci z ČSSD, ODS a KSČM (sněmovní tisk č. 1034), kterým by se téměř zamezila možnost účasti veřejnosti prostřednictvím občanských sdružení při rozhodování správních orgánů, např. nemožnost se účastnit stavebních řízení, nebýt rovnocenným účastníkem správních řízení atd., což je v rozporu s programovým prohlášením vlády, která návrh také zamítla, a s mezinárodními závazky jako je Aarhuská úmluva (po 1. čtení byl schvalovací proces novely přerušen na neurčito).

Zelenou perlu 2005 získal

1) Václav Klaus, prezident ČR (236 bodů) „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“ z článku Nešťastný debakl zeleného osamělce, Právo, 14. 7. 2005

V anketě Ropák 2005 se na dalších dvou místech umístili:

2) Ing. Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD) – Kraj Vysočina, MSK, ČR (223 bodů)

- za podporu další těžby uranu v Dolní Rožínce na Žďársku až do roku 2008 s odůvodněním, že jeho cena začala na světových trzích narůstat a že je výhodné na několik let zaměstnat 650 osob, i když se tímto rozhodnutím vlády odloží sanace toxickými a radioaktivními odpady po těžbě a úpravně rud zdevastované krajiny, přičemž ceny českého uranu neobsahují náklady na tyto sanace a na rekultivace,

- za podporu urychleně vybudovat obrovskou průmyslovou zónu Nošovice u Frýdku-Místku na ploše 260 hektarů s úvahou možného vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu těm, kteří ji nebudou chtít prodat, neboť zónu je nutné urychleně připravit pro společnost Hyundai Motor Company, která zde plánuje od roku 2009 vyrábět tři sta tisíc osobních automobilů za rok, přestože se jedná o velmi kvalitní zemědělskou půdu v rovinatém území v blízkosti CHKO Beskydy, dojde k zásahu do krajinného rázu výstavbou velkých výrobních hal a dva a půl kilometrů dlouhého a patnáct metrů vysokého valu proti hluku a světelnému smogu, k zásahu do biotopů téměř třiceti zvláště chráněných druhů živočichů a k vykácení téměř pěti set kusů stromů a přestože ke stavbě mělo výhrady kolem 350 signatářů petice,

- za odmítání rozpočtově neutrální ekologické daňové reformy, přestože vypracování její koncepce je součástí programového prohlášení koaliční vlády, přitom jejím cílem je jednak snížit odvody za sociálního a zdravotního pojištění a zlevnit tak práci a jednak ve stejném objemu peněz vybrat z nové spotřební daně u různých zdrojů energie podle jejich dopadů na životní prostředí.


3) RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) – Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Česká republika (178 bodů) - za ignorování ekologických rizik při povolení komerčního pěstování Bt-kukuřice pro společnost MONSANTO ČR, s. r. o., i když je tato plodina díky svým rizikům v řadě okolních státech zakázána,


- za podíl při přípravě výstavby plavebního stupně Přelouč v ekologicky cenné lokalitě Slavíkovy ostrovy s více než padesáti vzácnými druhy živočichů a s dosud ještě přežívající největší populací evropsky vymírajícího, a proto chráněného, druhu motýla modráska očkovaného, přičemž stavba kromě tohoto motýla také zlikviduje biotopy vzácných druhů brouků vázaných na dutiny starých stromů, neboť vyřadil dotčené území z návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zařadit ji do evropské soustavy NATURA 2000, takže díky tomu Městský úřad v Přelouči vydal na podzim 2005 územní rozhodnutí; přitom samo ministerstvo netrvalo na splnění řady podmínek v povolené výjimce vydané pro tuto stavbu ze zákona o ochraně přírody a krajiny,

- za zodpovědnost při nekompetentním rozhodování o bezpečnostní zprávě SPOLCHEMIE, a. s.,

- za nevyhodnocení vlivů návrhu nové chemické politiky EU (tzv. REACH) na životní prostředí,

- za laxní přístup MŽP k ilegálním dovozům odpadů do ČR a k žádostem o legální dovoz odpadů do ČR ke spalování,

- za netransparentní rozhodování MŽP při výběru firem pověřených zpracováním elektronického odpadu,

- za selhávání MŽP při posuzování vlivů na životní prostředí při sanace starých ekologických zátěží,

- za zrušení tzv. limitů druhé etapy pro kvalitu ovzduší,

- za prosazovaní příliš měkkého (a ještě nezávazného) limitu pro znečištění ovzduší jemným polétavým prachem při vyjednávání textu směrnice EU pro kvalitu ovzduší.

V anketě Zelená perla 2005 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (226 bodů) „Česká republika udělala chybu, když investovala do životního prostředí, protože z toho v podstatě nic nemá.“ z článku Lekce evropanství, Euro, 18. 4. 2005

3) Vladimír Jindra, myslivec z Horní Plané (165 bodů) „Střílet, střílet, střílet. Nic jiného se s ním nedá dělat. Je to jako s kůrovcem, je potřeba včas zasáhnout a zničit ho.“ (rada, co má člověk dělat, když uvidí rysa ostrovida ve volné přírodě) - z článku U šumavských lovců lebek, Respekt, 17. 1. 2005

V roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 104 členů nezávislé Komise ze 125 rozhodlo o vítězi 14. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 11. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok.

Výsledky anket byly zveřejněny na tiskové konferenci v Brně v 11 hodin a na soirée v Divadle Bolka Polívky.

Ankety podpořily: Nadace Partnerství Brno, Moravská banka vín Brno, firma Víno Marcinčák Mikulov a Restaurace Rebio Brno. Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 28. 4. 2006 a pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2005 zde: