receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czMinistr Ambrozek povolil pěstování "frankensteinovy" kukuřice, která může zničit ekologické zemědělce

Praha, 7. října 2003 - Greenpeace se dnes odvolalo proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí povolit pěstování rizikové, geneticky modifikované (GM) kukuřice, patřící nadnárodní společnosti Monsanto. Toto rozhodnutí totiž obsahuje zcela nepřijatelné podmínky, které mohou způsobit ohrožení konvenčního a ekologického zemědělství nekontrolovatelnou kontaminací. (1)

"Podmínky povolení jsou formulovány tak, jako by si je navrhovala sama firma Monsanto. Bude-li GM kukuřice podle těchto podmínek pěstována, dojde ke genetické kontaminaci polí s konvenční, přirozenou kukuřicí, což může úplně zničit ekologické zemědělce a silně ekonomicky zasáhnout i konvenční pěstitele," varovala Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR.

Podmínky pro pěstování sice stanoví, že aby se zabránilo rozšíření GM kukuřice opylením (a tedy kontaminaci polí okolních zemědělců), musí být kolem polí s GM kukuřicí vytvořeny ochranné izolační pásy. Avšak hned následující podmínka stanoví, že všichni pěstitelé jsou povinni nahlásit ministerstvu polohu svých polí s GM kukuřicí vždy až k 15. února následujícího roku, kdy už je úroda sklizena. To znamená, že jakákoliv účinná kontrola, zda jsou podmínky pěstování dodržovány, je předem prakticky vyloučena. (2) Za porušení podmínek pěstování navíc nejsou stanoveny žádné sankce.

"Jak může MŽP vydat nějaké rozhodnutí, když je již předem jasné, že podmínky dané v tomto rozhodnutí nebude možno zkontrolovat?" upozornila Klimovičová.

Rozhodnutí se dále odvolává na předpisy které zatím vůbec neexistují nebo stanovuje podmínky, které jsou přímo nezákonné. Požaduje například opatření, jejichž cílem by mělo být omezení vzniku příměsí GM kukuřice v konvenčně nebo ekologicky pěstované kukuřici tak, aby obsah příměsí nepřesahoval prahovou hodnotu 0,9 %. Tento požadavek je však za současné právní úpravy nezákonný. Zákon o ekologickém zemědělství totiž jakýkoliv výskyt příměsí GMO zakazuje! (3)

Greenpeace ministerstvo již dříve upozornilo, že v Komisi GMO, která je orgánem státní správy jež posuzuje jednotlivé žádosti týkající se GMO, sedí lidé s jasným střetem zájmu. Například prof. Jaroslav Drobník vystupující jako známý obhájce GMO, přijímá peníze od Monsanta (4).

Evropská unie v nedávném sporu se Spojenými státy ohledně GMO znovu potvrdila, že si nenechá vnutit něco, co evropští spotřebitelé odmítají konzumovat. Existuje nebezpečí, že právě Česká republika by mohla nadnárodním biotechnologickým firmám typu Monsanto sloužit jako "trojský kůň", který pomůže zlomit odpor Evropy vůči geneticky manipulovaným potravinám.

"Rozhodnutí o povolení komerčního pěstování GM kukuřice je opravdu psáno tak, jakoby bylo v plánu co nejvíce kontaminovat Českou republiku, aby se jakýkoliv budoucí odpor vůči GM potravinám stal marný," zdůraznila Klimovičová.

Evropané GM plodiny odmítají a zemědělci, kteří se rozhodnou tyto plodiny pěstovat, ztrácejí možnost exportu do Evropské unie. V současné době se proto GM kukuřice komerčně pěstuje v EU pouze na relativně malé ploše ve Španělsku. Právě tamější skandály však jasně ukázaly, jak se kontrola nad touto technologií může snadno vymknout z rukou. Škody při nekontrolovaném rozšíření GMO pak ponesou konvenční a ekologičtí zemědělci (5).

"Požadujeme vrátit rozhodnutí ministerstva rozkladové komisi. Ministr Ambrozek a jeho úřad by měli s udělováním komerčních povolení GM plodin přinejmenším vyčkat do doby, dokud nebude zcela jasně stanoven právní rámec a mantinely pro pěstování GMO," uzavřela Klimovičová.

Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová

, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR mobil: 603 414 739, e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Poznámky :

(1) Greenpeace se odvolávalo již proti předchozímu Rozhodnutí, které bylo posléze vráceno k projednání rozkladovou komisí. Viz. tiskové zprávy:
https://www.greenpeace.cz/release/03/030520.htm
https://www.greenpeace.cz/release/03/030611.htm

(2) V podmínce č. 5 Rozhodnutí se doslova praví: "Každý, kdo pěstuje Bt kukuřici, je dále povinen jedenkrát ročně, vždy k 15. únoru kalendářního roku, poskytnout Ministerstvu životního prostředí za uplynulý rok písemné informace o místu jeho pěstování, včetně jednoznačné identifikace pozemku." (Rozhodnutí o zápisu do seznamu GMO schválených pro uvádění do oběhu, MŽP, 19. září 2003)

(3) Podle paragrafu 10 odst 3 písm. a) zákona č242/2000 Sb je v ekologickém zemědělství zakázáno používat geneticky modifikované organismy a produkty z nich pocházející, s výjimkou léčiv a veterinárních přípravků.

(4) To, že Monsanto platí Jaroslava Drobníka za "konzultace" potvrdila mj. i tisková mluvčí Monsanta Miluše Kusendová
v článku "Genetické manipulace v tom, co jíte", Koktejl, květen 2003, https://www.ikoktejl.cz/magaziny/koktejl/MKveda/veda0305.html

(5) Viz TZ "GM plodiny ve Španělsku ohrožují farmáře i životní prostředí", https://www.greenpeace.cz/zpravy.shtml?x=144820

Tisková zpráva - Greenpeace ČR