receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Cesta za Ježíšovým nenásilím

Část druhá

Autor: Fr. John Dear, S.J.

Vegetariánství jako způsob pomáhat ukončit hlad ve světě

Přibližně ve stejné době, kdy jsem studoval Gándhího, přečetl jsem velmi působivou knihu od Frances Moore Lappéové s názvem "Jídelníček pro malou planetu". Lappéová v této knize tvrdí, že bychom mohli pomoci zprovodit ze světa hlad tím, že bychom přerozdělili naše bohatství a zdroje chudším lidem ve světě, tím, že bychom omezili militarismus a tím, že bychom se stali vegetariány. Poukázala na to, že po celém světě dochází k tomu, že čím dál více základních obilovin, místo aby směřovaly do místních komunit podvyživených lidí, jsou pěstovány a podávány zvířatům, která jsou používána k získání jejich mléka a vejcí a později jsou zabíjena kvůli jejich mase. V obou případech tyto živočišné produkty spotřebují lidé v "rozvinutém" světě a malý počet jejich bohatých vyslanců v rozvojovém světě a nikoliv hladovějící masy.

Před deseti lety Čína vyvážela více obilnin, než dovážela a zdálo se být jisté, že bude obilí vyvážet i nadále. Jenže místo toho a přímým důsledkem zvyšující se spotřeby živočišných produktů - především prasat - nyní je Čína jeden z nejvýznamnějších dovozců obilí světa. Účinky této skutečnosti na lidech v Číně teprve začínají být postřehnutelné. Podle Worldwatch Institute a podobných organizací všechny rozvojové země, které spoléhají na živočišnou výrobu ucítí podobné důsledky a z nich vyplývající zvýšený výskyt hladu a lidského utrpení. Je hluboce deprimující si vzpomenout, že během hladomoru v Etiopii v 80. letech minulého století a během somalského hladomoru v 90. letech tyto země nadále vyváželi obilí do Evropy, kde sloužilo jako krmivo pro krávy, prasata a kuřata tak, aby lidé v "rozvinutém" světě mohli jíst maso. Obdobně nyní, zatímco lidé ve střední a jižní Americe trpí a umírají, tamní státy posílají svou produkci obilovin do USA jako krmivo pro naše krávy, prasata a kuřata proto, abychom mohli uspokojovat naší touhu po mase, mléku a vejcích.

Argumenty Frances Moore Lappéová, že bychom všichni měli pracovat na eliminaci hladu a pro ochranu životního prostředí a že jeden důležitý krok, který může udělat tímto směrem každý z nás, je stát se vegetariánem, jsou správné. Podle mého názoru je základní morální a etickou povinností všech pracovat na vymýcení hladu, válek a násilí. Dále pro mě jako pro křesťana je to i základní náboženskou a duchovní povinností - nejen to, je to boží přikázání. Frances Moore Lappéová mi pomohla spojit spravedlnost, solidaritu a život v nenásilí a rychle jsem se stal vegetariánem. Doufám, že tak učiní i další a že všichni budeme moci udělat další krok směrem k nenásilnějšímu a spravedlivějšímu světu.

Biblická vize soucitu a nenásilí

K tomu, aby se člověk stal vegetariánem je řada dobrých důvodů a chtěl bych zde probrat několik z nich, včetně svědectví písem, základní posvátné úcty a soucitu vůči božímu stvoření, zodpovědného přístupu k Zemi a respektu vůči vlastnímu zdraví.

V počátečním a ideálním božím světě, reprezentovaném v 1. knize Mojžíšově Rajskou záhradou, nebylo vůbec žádné utrpení, vykořisťování a násilí. Lidé i zvířata byli vegetáriáni, jak čteme v první kapitole 1. Mojžíšově: "Bůh řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.". Ihned poté, co stvořil tento krásný, nenásilný svět prosté jakéhokoliv vykořisťování, Bůh ho označil a vše co stvořil za "velmi dobré". Pouze na tomto místě příběhu je popisováno stvoření jako "velmi dobré" místo pouze "dobré" - a to činí bezprostředně poté, co vydává příkaz stravovat se vegetariánsky.

Lidé však vedli války, drželi se navzájem jako otroci, jedli maso a spáchaly všechna možná zvěrstva. Po potopě, v níž byla zničena veškerá vegetace na světě, Bible vypráví o tom, že Bůh dovolil lidem jíst maso. Odborníci argumentují, že v kontextu tohoto příběhu to bylo povolení jen dočasné, vydané na základě lidského násilí a hříšnosti: Bůh nám dává svobodnou vůli, včetně svobodu odmítnou Boha a Jeho cestu nenásilí ale Bůh se pokusil nám pomoci ke snížení naší násilnickosti tím, že přikázal lidem, aby dodržovali boží zákony. V mojžíšovském právním řádu tedy existuje více než 150 zákonů ohledně jedení masa, ale ideál a cíl je stále vyjádřen vizí Rajské zahrady. Třetí Mojžíšova kniha dokonce přísně zakazuje jíst cokoliv, co obsahuje tuk nebo krev a mnozí argumentují, že zákon Mojžíšův ve skutečnosti zakazuje jedení veškerého masa proto, že není možné z něj krev úplně odstranit.

Nejlepší příklad vegetariána v Bibli je Daniel, nenásilný odpůrce, který se odmítá poskvrňovat jedením králova masa. Dokonce on a tři jeho přátelé se díky svému vegetariánskému způsobu stravování stávají mnohem zdravějšími, než všichni ostatní v království. Také se stávají desetkrát chytřejšími a "Bůh jim dal vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti." Všude v nádherných příbězích, co následují čteme o člověku, který zůstává věrný Bohu, odmítá uctívat císařova nepravá božstva a nespravedlivé způsoby a odhodlaně praktikuje nenásilí. A tento nádherný příběh začíná božím schválením vegetariánství.

Kniha proroka Izajáše proklamuje vizi míruplného království, tedy nové boží zřízení, pod kterým všichni předělají své meče na pluhy, odmítnou studovat válčení, budou si užívat vlastní révy a vlastního fíkovníku a již nikdy neucítí strach. Několik pasáží odsuzují jedení masa a předpovídají den, kdy lidé i zvířata přímou vegetariánský způsob stravování, když "vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat ... Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře." (Is 11:6-9) Samozřejmě, že boží smlouva je vždy zásadně s veškerými živočichy, tedy zvířaty a lidmi a v závěru Izajáše Bůh mluví o tom, kdo zabíjí zvířata stejným způsobem jako o těch, kdo vraždí lidi a zvěstuje rozbřesk nového dne míru. Pokračování část třetí ...

nath.

část: 1     2     3     4     5     6     7     8

© Vegetarian.cz Šíření textu je možno používat jen s písemným souhlasem redakce. Děkujeme.