receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět na tisk

Help to help - znamená - Pomozte pomoci


Bylo prokázáno, že vepř je po delfínovi nejinteligentnější mimolidskou bytostí.

Ing. Tomáš Zídek, ekologický zemědělec

Všechny prosperující civilizace tohoto světa byly o tom, že člověk se dobrovolně vzdával části "svých práv" ve prospěch někoho jiného.

Ing. Ivan Dejmal, ekolog

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, toužícími po štěstí a schopnými na různém stupni pociťovat zármutek, bolest i utrpení, a zasluhují si proto péči, pozornost, lásku a ochranu ze strany člověka

Zákon č. 246/l992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání


Vážení přátelé,

Životní podmínky zvířat, která nám slouží, jsou zde ukázány ne proto, aby ve vás vyvolaly rozhořčení, ale aby nás všechny společně motivovaly k soucítění se všemi tvory na této krásné planetě, k úctě k životu, k omezení našich práv - přirozených či jen přisvojených, ve prospěch harmonie života jako celku. To jsou hodnoty, na kterých se zakládá skutečná prosperita. Dobrovolné omezení "práv člověka" je praktickým výrazem naší úcty k celé planetě Zemi, a na prvním místě i k sobě samým.

Dnešní rozvinuté technologie nám nepochybně v mnohém ohledu slouží, na druhé straně však stojíme tváří v tvář otázce, zda tuto službu nezneužíváme tím, že jsme my sami přestali sloužit životu - pečovat o něj. Ústup od služby životu jako celku ve všech jeho formách a vzájemných vazbách je skutečnou příčinou všeho, s čím dnes nejsme spokojeni a čeho se obáváme: kriminality,lhostejnosti, dětí nalézajících útěchu v drogách a alkoholu, válek.

Proto se snažme znovu si uvědomit, že člověk se rodí jako se smyslem ochránce, ne jako ničitel, a že právě ochrana života je to, co je smyslem lidského "panování" na Zemi. Přichází-li k nám s neúprosnou přesností to, čemu někdy říkáme trest, a co můžeme bez emocí lépe nazvat důsledkem příčin, býváme vyvedeni z míry, aniž si dost uvědomujeme pravé kořeny věcí a dějů. Z násilí a porušení řádu však může vzejít opět jenom to stejné, proto přestaňme zavírat oči. Na mrtvého brouka si můžeme snadno hrát, ale měli bychom si být vědomi, že efekt mrtvého brouka neexistuje. Každým svým jednáním, včetně pasivity, buď pomáháme nebo škodíme životu. Mysleme na to tisíckrát denně při nejdrobnějších činnostech - žijme svůj život vědomě odpovědně.

Pomoci může každý z nás tím, že o věcech přemýšlí. Proto myslete na to, co kupujete jako zákazníci v obchodě, abyste to vložili do vlastního žaludku. Nebuďte lhostejní k původu a kvalitě svých potravin, své výživy - nepodceňujte sami sebe. Vysoká životní úroveň není otázkou sebe ocenění. A otázka soucitu se zvířaty není otázkou sentimentality, ale otázkou přemýšlení a srdce. Je to dokonce současně přemýšlení o své vlastní budoucnosti, protože platí velmi prosté pravidlo, že: "jak se do lesa volá, tak se z něho i ozývá". Naše lesy se zmenšují, a tak se nám možná občas zdá, že ozvěna chybí - ale nebuďme naivní, ozvěna nechybí nikdy.

Tím nejlepším, co pro sebe, pro mnoho dalších lidí a pro zvířata můžete v oblasti své denní výživy udělat, je přistoupit k vegetariánství - vzdát se svého podílu na zabíjení.

Uvědomte si souvislosti celého vesmíru a nepohrdejte jimi, pohrdali byste sami sebou. NEZABIJEŠ, obsažené nejen v Bibli, ale ve všech posvátných písmech minulosti, není jakýmsi náhodným plácnutím do vody.

Že vegetariánství není nebezpečné, je definitivně prokázáno i moderní vědou. Pokud naši lékaři dosud tvrdí opak - někteří dokonce navrhují vegetariánům psychiatrické vyšetření - je to jen otázka jejich výchovy v určité kultuře. Doporučení jíst mrtvá těla se opírají pouze o kulturu, ne o vědu, a navíc pouze o teorii kultury, protože současná medicína nikdy vegetariánství neověřila praxí. Zato současné dílčí poznatky a doporučení medicíny se vegetariánskému způsobu léčby již stále více přibližují - stále více se navrhuje kompenzace škodlivých účinků masité stravy zdravou výživou. Pokud však jednou týdně sníte mrtvé tělo a pak několik dní léčíte nepříznivé důsledky zeleninou, stále ještě jste nedosáhli zdravé výživy. Nevěřte omylu, že jíst drůbež a ryby je zdravé. Na videu jste viděli zlámané pařáty bytostí, jejichž bolest pak do sebe uložíte. Stresové hormony z těla zoufalého zvířete se přenášejí i do vašeho těla. Dusící se ryba lapající po kyslíku vám nepřinese žádné zdraví a pocit dobré pohody. Mořské ryby obsahují vysoké množství velmi nebezpečného kadmia, takže jsou potravinou nebezpečnou.

Americká dietní asociace vydala speciální stanovisko k vegetariánství, v němž jednoznačně říká, že vegetariánská výživa je zdravá (T. Husák: Stop nemocem, str. 58) - takže pouze máme co dohánět. Ale i u nás existují lékaři, kteří žijí vegetariánsky a vegetariánství doporučují. Nejsou zatím ve většině, ale to je osud všeho průkopnictví - neznamená to, že nemají pravdu. Oni mají pravdu. Mnoho mnoho lidí už prožilo velmi kvalitní život bez masa, mnoho slavných osobností v dějinách lidstva bylo vegetariány - Pythagoras, Platón, Sokrates, Ovidius, Newton, Leonardo da Vinci, Spinóza, Rousseau, Goethe .... Co o nich soudíme. Že nebyli vyvinutí?

Lidstvo produkuje mnoho mýtů, proto se nikdy nevzdejte nezávislého myšlení. Dokud jsme nepřistoupili na to, že Matka Země je kulatá, sváděli jsme tuhý boj za Zemi jakožto placku. I pojídání mrtvých těl je takovou naší plackou, kterou máme překonat - je to otázka evoluce lidského vědomí. Mějte proto také na zřeteli, jak potrava v kvalitě smrti poškozuje vaše vědomí a podvědomí. Přijímáme-li do svého těla smrt,a navíc násilnou, nemůžeme se v sobě zbavit principu násilí a smrti. Otázka lidské agresivity, nesvárů a válek leží mnohem více v kvalitě stravy než v rovině politických či jiných rozhodnutí. I ta jsou totiž přijímána pouhými lidmi, kteří kvalitou své výživy v sobě rozvíjejí buď lidské nebo zvířecí vlastnosti.

My totiž jsme to, co jíme.

Naše rozhodnutí se řídí naší stravou více než tušíme. A stále se jen divíme, kde se bere lidská zloba.

Zdroje lidské agresivity leží z velké části v agresivitě zvířat vedených na porážku, v mase zabitých zvířat.

Věta: vždyť my lidé jsme zvířata je kapitulantstvím, rezignací na právo člověka vystoupat ke svým výšinám, realizovat své pravé lidství.

Spolu s tím, jak vegetariánský, nenásilný způsob života nalézá stále více pochopení, jeho odpůrci se snaží vyvrátit jeho opodstatněnost nejrůznějšími argumenty. Na argumentech však nezáleží tolik, jak si myslíme, protože nejsou příčinou věcí, pouze je vyhledáváme. Pro jakoukoli věc nalezneme argumenty stejně dobře jako nalezneme argumenty proti ní.

Proto záleží na tom, co skutečně chceme, jaký cíl sledujeme, kam chceme jako lidé dojít, čím chceme být.

Takové jsou pak naše argumenty. Ano, v rostlinách také zabíjíme život - jde však o to nebýt extrémisty a své nutné násilí minimalizovat, brát ohledy na druhé. A rozšiřovat hranice těchto ohledů. Koho zabijete a koho ne? Cizince ano a Čecha ne? Nebo nějakého možná, ale své příbuzné ne? A krávu a vepře ano a kočku a psa ne? Je to strašné sníst psa? Je to otázka kultury, zvyklosti. Proto nikoho nesuďme a pracujme sami na sobě. Je to opět otázka přemýšlení.

Vegetariánství není solidární jenom se zvířaty, ale především s lidmi. Aby se uživil dobytek určený k zabití, je potřeba deseti až patnáctinásobku obilí sloužícího k přímé výživě člověka. Spotřeba vody ve velkochovech dobytka je nezměrná. Kácejí se deštné pralesy, aby vznikaly nové a nové- nepřirozené, nepůvodní - plochy na pěstování obilí. Přitom deset až patnáct lidí se uživí obilím, když se jeden člověk vzdá zabíjení zvířat. Proto přemýšlejte. Nebojte se o svoji výživu, rostlinná strava je čistá, radostná a obsahuje nadbytek výživných látek včetně proteinů. Naše ledviny dokonce potřebují, abychom snížili nadměrný přísun bílkovin, kterému jsme v posledních desetiletích podlehli. Lidské tělo je zdravé ze zdravé výživy, a tou je rostlinná strava. Nebojte se, je to otázka překonání strachu po léta zasetého do lidského vědomí. Obstarejte si podrobné informace o vegetariánství, naučte se vařit, dnes máme i u nás velké množství výrobků, které vegetariánství činí i člověku pohodlnému velmi dostupným chuťově, časově, finančně. Zbavte se strachu, mějte lásku k životu a stravujte se odpovědně. Všichni máme odpovědnost za svět.

Násilí plodí jen násilí, láska plodí lásku. Zvolte si lásku, ne strach. Jaké je semínko, taková je rostlinka.

Z mrtvého zajíce nevyroste krásná kedlubna. Přejeme vám všem hodně úspěchů a také hodně radosti, kterou tím získáte. Ahoj!


Vydáno při příležitosti výstavy Jiný pohled na hospodářská zvířata uspořádané českými organizacemi Nadace na ochranu zvířat a ČSOP - Skupina pro zvířata s poskytnutím veškerého materiálního vybavení anglickou organizací Compassion in World Farming Trust - Společnost pro soucit s hospodářskými zvířaty, které patří dík nás všech.

In the name of love