receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
POSITIVNÍ VLIVY VEGETARIÁNSTVÍ


Ing. Richard J. Barták, CSc.,

"Přátelé, je půl jedné!"

Speciální rozhovor pro vegetarian.cz

Vážení čtenáři, tématu nemoci šílených krav - BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) - jsme se na Vegetarian.cz zatím samostatně nevěnovali. Jeden z důvodů byl ten, že toto téma je samo o sobě již dosti stresující a nám připadalo neetické již tolik trápení zvířat i lidí využít pro propagaci vegetariánství.

V poslední době jsme však obdrželi větší počet žádostí o reakci, informace, organizování veřejné sbírky apod. V ČR také začíná nezřízená likvidace skotu kvůli podezření na BSE. A tak při telefonátu s Ing. Richardem J. Bartákem, CSc. (čestným členem výboru a mluvčím České společnosti pro výživu a vegetariánství) jsem naivně podotkl, že co se týká BSE je za pět minut 12 a žádal jsem ho o aktuální vědecké informace. V odpovědi Ing. Barták podotkl, že "je již půl jedné" a hlavně proto vznikl následující rozhovor: ….


Vegetarian.cz: Co je vlastně BSE ?

Jedno ze smrtelných infekčních onemocnění zvířat i lidí s postižením nervové soustavy. Toto onemocnění způsobuje nově objevený typ patogenu, nazvaný PRION, který se významně liší od běžně známých choroboplodných zárodků - bakterií a virů. Je známo, že je to zvláštní (pravděpodobně mutovaná) bílkovina, ale dodnes se nepodařilo přesně stanovit složení prionů a způsob jejich rozmnožování. Priony jsou neobyčejně odolné vůči teplotě a působení chemikálií. Dokonce ani teplota 100 °C priony dostatečně nedeaktivuje. Jsou zcela rezistentní na celou řadu běžných dezinfekčních prostředků, velmi obtížně se biologicky rozkládají a v půdě přežívají mnoho let. Protein způsobující onemocnění lze identifikovat v mozku a dalších orgánech infikovaného organismu - zajisté až po smrti podezřelého živočicha..

Prionové infekce jsou pravděpodobně přenosné mezi jednotlivými organismy a způsobují pomalou degeneraci centrální nervové soustavy, což nevyhnutelně vede ke smrti nemocného jedince. Inkubační doba mezi nakažením a výskytem prvních klinických příznaků je velmi dlouhá: ovce 2 - 4 roky, 3 - 6 let hovězí dobytek, člověk více než 10 let. Všeobecně však platí, že po objevení klinických příznaků dojde ke smrti již během několika měsíců.

V Anglii, která byla touto nemocí dobytka nejvíce postižena, vznikla teorie, že byla přenesena na krávy masokostní krmnou moučkou, vyráběnou z těl všech uhynulých zvířat, včetně těl ovcí uhynulých na "skrapii", což je ovčí forma stejného infekčního onemocnění mozku. V každém případě je ovšem mimořádně neetické, aby lidským přičiněním byli typičtí býložravci (v tomto případě krávy) přebudováváni nejenom na masožravce, ale dokonce na kanibaly.

Jsou však i vědci, kteří teorii přenášení nákazy krmivem neuznávají, ale přikládají větší závažnost zmutovaným genům a šíření této choroby dědičně, což v některých případech odpovídá i při šíření lidské obdoby tohoto onemocnění - Kreutzfeld-Jakobovy choroby (KJN). Pokud by byla dokázána tato teorie, bylo by pravděpodobně zbytečné vyvražďování obrovského počtu krav, které "mohly býti" infikovány. Na druhé straně je ovšem prevence přenosu smrtelného onemocnění naprosto nutná, i když může být někdy - hlavně ve smyslu zde uvedené teorie o dědičné vloze - přehnaná, drahá….. zbytečná?

Je těžké dnes řešit všechny tyto velmi komplikované problémy, zvláště, je-li ještě mnoho nejasného a teorie jsou rozdílné, až protichůdné. Sem patří i již dosti stará teorie možnosti přenosu tohoto typu mozkových onemocnění mlékem a mléčnými produkty, jakož i nepotvrzené zprávy o možnosti důkazu infekce v tělesných tekutinách, např. i v moči. Pravděpodobně budeme v dohledné době postaveni před nejrůznější hypotézy a posléze i teorie, některé potvrzené, jiné nikoliv a nezbude nám než opatrná skepse, nedůvěra v informace, které je nutno ještě dlouhodobě zkoumat a ověřovat a pravdě se jenom postupně přibližovat.

Skepse se skrývá i v nedůvěře v možnost záměrného zkreslování vědeckých výsledků, pod vlivem obchodních lobbystů, jimž může státem hrazené vraždění velkého množství dobytka někdy i přinést menší starosti s jeho tržním uplatněním a finanční výhody, zajisté zaplacené celou společností.

Moje otázka však je - proč my, vegetariáni se máme našimi daněmi zúčastňovat tohoto zcela iracionálního jednání, když tato aktivita se naprosto neděje kvůli nám? Neměli by si toto jednání zaplatit hlavně masožravci? Abychom však byli spravedliví - na předcházející otázku mají úplný nárok pouze vegani, laktovegetariáni již méně!

Vegetarian.cz: Může BSE skutečně ohrozit člověka?

V odpovědi na minulou otázku jsem naznačil i tuto odpověď. Jde o onemocnění velmi vzácné a hlavně vzhledem k mimořádně dlouhé desetileté inkubační době nemůže býti dosud dokázáno téměř nic. Pesimisté předpokládají, že, je-li nemoc přenosná z dobytka na lidi, je dnes v Anglii nakaženo několik set tisíc lidí - což ovšem budeme s určitostí vědět až snad za pět - deset let. Vegetariánů by se tato nákaza - přenosná jenom masitou stravou - týkati tedy neměla. Je-li ovšem nákaza dokazatelná i v moči krav, je i takto přenosná a pak ani vegetariáni, ani vegani nejsou ochráněni před vznikem Kreutzfeldt - Jakobovy choroby, lidské obdoby houbovitého rozkladu mozkové tkáně..

Vegetarian.cz: Proč nás stát jako občany více nechrání?

Na otázku "proč někdo jiný něco dělá, či nedělá", lze odpovídati pouze spekulativně, nebo raději vůbec ne. Myslím, že v tomto případě dělá stát co může na úrovni dnešních vědeckých informací, které přikazují vraždit a vraždit. A - jak jsem řekl - za naše peníze, ovšem. Takto to dělají ve všech zemích "naší civilizace". I když já bych tyto škody viděl spíše na úrovni podnikatelského rizika, případně pojistné události.

Vegetarian.cz: A je toto vyvražďování skutečně nutné?

Ale to víte, že není! "ohz" (ochránci hospodářských zvířat) přišli s nápadem, internace tzv. "nakažených", "infekčních" krav (o nichž nikdo neví, zda jsou skutečně nakažené). To znamená vyčlenění a ohražení pastvin s hlídači, kde by si v klidu a v osamění žila dobytčata až do smrti. Nebo do doby vyřešení problému? Jistěže je to pěkné, už na to začala i sbírka peněz, protože to opět, jako všechno, musí někdo zaplatit. A zaplatí to tedy buď všichni daňoví poplatníci, nebo ti slitovnější, jimž připadá preventivní vyvražďování jako nezcela nutné. A zase - ovšem: dnes je těch milých dobytčat asi tak tisíc, čímž ovšem nic nekončí, ale co až jich bude deset tisíc…..a více? A bude-li tam nějaká skutečně nemocná kravka, co s ní, až bude vláčet zadní nohy za sebou pro ztrátu koordinace pohybu? Dostane kulku z milosti, nebo ji necháme se utrápit? A zde jenom vzpomínku na bývalého pana ministra zemědělství Fencla, který před dvěma roky chlubně prohlašoval: "Nás se BSE netýká, protože jsme ostrovem čistoty v Evropě, a naše hovězí, protože je z nenakažených krav, budeme vyvážet do celého světa!" Ach, kdeže loňské sněhy jsou!

Vegetarian.cz: Mají být vegetariáni v klidu?

Pokud nebude dostatek vědeckých důkazů o tom, že se infekce nešíří jinak než přímým požíváním infikovaných tělesných tkání zvířat, můžeme býti zcela klidní. Nás se toto přece vůbec netýká. Je-li přenos dědičný, je odpověď shodná. Zajímavé to pro nás začne být, dokáže-li se přenos jiný - tj. běžnými cestami ostatních nákaz: vodou, vzduchem, infikovanými tělesnými tekutinami, krví apod. Takže klid a sledovat výsledky vědeckého zkoumání, vždy však s kritickým přístupem.

Vegetarian.cz: Kdy se může nakažení lidí projevit?

Jak bylo již uvedeno - za deset let po nákaze. Pokud jste tedy pojedl v Anglii tatarský biftek, nebo hovězí vnitřnosti na začátku devadesátých let minulého století, pokud se takto nákaza přenáší, pokud…., pokud…. Tak třeba zítra. A pokud máte dědičnou náklonnost k onemocnění KJN, což nemá s nákazou BSE nic společného, tak třeba včera.

Vegetarian.cz: Dá se nemoc jednoduše zjistit?

Stanovení BSE dnes není nijak komplikované, ale zatím se provádí pouze ze vzorků tkání, které je možno odebrat pouze z mrtvoly.

Vegetarian.cz: Nemalujme čerta na zeď.

To je právě ono! O to se snažím, abychom my, vegetariáni, nebyli vystrašeni v žádném případě. Nepodílíme se na mučení a zabíjení zvířat, máme lepší svědomí a lepší zdraví. Choroby, jichž mají lidé z pojídání mrtvol nemálo - takže jsou daleko důležitější než je BSE a KJN - se nás netýkají. Jsou problémem masožravců.

Vegetarian.cz: Nakažená prý byla i biokráva z ekologického chovu?

Dne 21. října 2003 potvrdila Státní veterinární správa ČR onemocnění BSE poražené krávy na ekologickém hospodářství pana Václava Kováře v Záblatí na Prachaticku. Vzhledem k nedůslednosti nařízení Rady EU č. 2092/91 a našeho zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., je umožněna souběžná produkce ekologická a konvenční na jednom hospodářství. Osmiletá BSE kráva pocházela původně z konvenčního chovu a byla snad nakažena sušenou mléčnou krmnou směsí pravděpodobně nezákonně "přimaštěnou" masokostní moučkou. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců uzavřel smlouvu s německým Svazem BIOLAND, podle níž je vypracovávána nadstandardní Směrnice, působící nad rámec našeho zákona i nad nařízení EU. Podle ní (je ovšem mimo zákon a tudíž je její dodržování dobrovolné!) nebude podobný nešvar ekologického a konvenčního hospodaření v jednom (takto nadstandardně certifikovaném) podniku již možný, čímž se do budoucna takové i jiné problematické situace odstraní. Produkty z nadstandardního zemědělského hospodářství budou bioprodukty. To ostatní budou produkty konvenční, nebo - dle nedokonalých zákonů těžce kontrolovatelná a tedy možná směs obou.


Vegetarian.cz: A jakými aktivitami se, pane inženýre, jako důchodce zabýváte?

Spolupracuji se Svazem PRO-BIO na tvorbě výše zmíněné nadstandardní Směrnice, rediguji "Učebnici ekologického zemědělství", jejíž první díl o téměř třechstech stranách bude v prodeji do konce tohoto roku, spolupracuji s agenturou BioCit na informačních materiálech o ekologickém zemědělství (zde vzniklá CD-ROM bude přílohou II. dílu "Učebnice EZ") a o alternativních zdrojích energie a, jako již mnoho desítek let, propaguji vegetariánství. To vše vedle soukromých, hlavně sportovních aktivit (cyklistika, zajisté i horská, v zimě běžky, turistika, windsurfing….), nuže, co mně umožní volný čas a dovolí věk a zdraví!


Vegetarian.cz: Dovolte, abych Vám poděkoval za rozhovor a popřál hodně zdraví a sil do vaší úctyhodné práce.

za Vegetarian.cz

L.V.