receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czVýzkum některých parametrů zdravotního stavu vegetariánů v ČR.


Cílem práce bylo zhodnocení některých biochemických a fyzikálních parametrů vegetariánů. Autoři: MUDr.Zbyněk Luňáček, Mgr.Jan Lajka


Charakteristika souboru:

jedná se o 65 žen ve věku 17-74 let, zhruba polovina ve věku od 40 do 55 let, průměrný věk je 46 let. Dále se výzkumu zúčastnilo 24 mužů ve věku 17-73 let. Zhruba polovinu z nich tvoří věková skupina od 30 do 50 let. Věkový průměr je 40 let.

Podmínkou zahrnutí do výzkumu bylo důsledné dodržování laktovegetariánské stravy po dobu minimálně 3 let. Nejkratší doba, po kterou se osoba stravovala laktovegetariánsky, byla 3,5 roku, nejdelší 26 let. Do souboru nebyli zahrnuti lakto-ovo-vegetariáni. Všichni účastníci experimentu pravidelně cvičí podle systému Jóga v denním životě.


Metodika:

jednotliví účastníci výzkumu podstoupili základní fyzikální vyšetření v rámci běžné preventivní prohlídky u svého praktického lékaře a v rámci této prohlídky byl proveden odběr krve. Z hlediska statistického se jedná o anketní sběr dat. Z toho plynou některá omezení - tato metoda obecně nezaručuje reprezentativitu výsledků, jinými slovy závěry učiněné o tomto souboru nelze zobecnit na celou vegetariánskou populaci. Výhodou tohoto postupu je snadnost sběru dat.

Většina údajů byla z důvodu větší přesnosti zpracovávána agregovaně za muže i ženy dohromady. Pouze v případě, že se kritické hodnoty zkoumaných veličin pro obě pohlaví liší, byly údaje vyhodnocovány odděleně.

U mužů i žen byly lékařem zjištěny tyto charakteristiky: výška, váha, BMI, krevní tlak, celkový cholesterol, cholesterol HDL, hladina triglyceridů, glukózy, hemoglobinu, hematokritů, erytrocytů, MCV a albuminu.

Tyto hodnoty byly následně porovnány s rozmezím, ve kterém se mají pohybovat u zdravého jedince.


Hlavní zjištění:

1. Body mass index, BMI

BMI je základní parametr pro hodnocení nadváhy. Naše výsledky potvrzují všeobecně uznávaný fakt, že vegetariánská populace vykazuje nižší hodnoty BMI, nižší výskyt obezity. Tím se omezuje působení jednoho z rizikových faktorů předčasného úmrtí. V našem souboru mělo 79 % respondentů BMI v normě, mírnou nadváhou trpělo 13 %, obezitu jsme zaznamenali u jediného člověka, 4 % dotázaných měli mírnou podváhu. Vzhledem k tomu, že nadváhou či obezitu v ČR trpí více než polovina obecné populace starší 18 let, byly výsledky účastníků ankety mnohem příznivější. Průměrná hodnota BMI byla u dotázaných 22,3, což je hodnota v normě. To, že v průměru měli dotázaní váhu v normě, potvrzuje i statistický test.


2. Krevní tlak

Dalším rizikovým faktorem civilizačních onemocnění je vysoký krevní tlak - hypertenze. Naše údaje podporují již dříve zjištěný fakt, že výskyt hypertenze mezi vegetariány je nižší než v ostatní populaci. Průměrná naměřená hodnota byla 120/76, hranice hypertenze bývá uváděna jako 140/90, tedy v průměru byl krevní tlak dotázaných v normě. Krevní tlak nad normu mělo 8 % respondentů.


3. Cholesterol celkový

Průměrná naměřená hodnota byla 4,68, přičemž za rizikovou se považuje hodnota nad 6,2 mmol/l. V průměru jsou tedy hodnoty cholesterolu vyšetřovaného vzorku v normě, což potvrzuje i statistický test. Počet jedinců nad normu byl 7,7 %, což je opět nižší hodnota, než v běžné populaci.


4. HDL cholesterol

HDL cholesterol působí jako ochranný a riziková je jeho snížená hladina. Průměrná naměřená hodnota byla 1,44 mmol/l, riziková je koncentrace nižší než 0,9 mmol/l. Počet jedinců s nižší hladinou než je norma byl 10,5 %. V průměru je opět koncentrace HDL cholesterolu u vyšetřovaných respondentů v normě, což potvrzuje i statistický test.


5. Triglyceridy

Zvýšená hladina triglyceridů je rizikovým faktorem onemocnění srdce a cév. Průměr vyšetřeného vzorku byl 1,12; za rizikové se považují hodnoty nad 2,2 mmol/l. Nad normou bylo 5,5 % souboru. V průměru byli dotázaní v pořádku, opět na 5% statistické hladině významnosti.


6. Krevní obraz

Z celého souboru trpěly anémií 2 ženy, což činí 2,2 % dotázaných. Zjištěné výsledky svědčí o tom, že vegetariáni občas mohou trpět chudokrevností, avšak relativně nízký výskyt anémie v souboru podporuje dříve zjištěný fakt, že vegetariáni trpí anémií zhruba stejně často jako nevegetariáni a samotné vegetariánství není příčinou anémie.


7. Albumin

Nedostatek albuminu je známkou podvýživy a závažné poruchy funkce některých orgánů, zejména jater nebo ledvin. U všech jedinců byla hladina sérového albuminu v normě. Průměrná naměřená hodnota byla 44,2 mmol/l.


Závěr:

Studie je orientačním vyhodnocením některých fyzikálních a biochemických nálezů. Neklade si za cíl exaktně vyhodnotit vliv vegetariánské stravy na zdravotní stav člověka. Práce nebyla podpořena žádným sponzorem ani grantem, a proto bylo nutno provést ji co nejlevněji a nejjednodušeji. Z toho vyplývají metodologické a technické nedostatky studie, kterých jsou si autoři vědomi. Nicméně výsledky práce jsou ve shodě s údaji publikovanými v odborné literatuře. Je to zejména údaj o nižším výskytu obezity, hypertenze a hyperlipidémie. Dříve často zdůrazňovaný zvýšený výskyt anémie nebyl (také v souladu se současnou odbornou literaturou) zaznamenán.

Autoři děkují všem účastníkům výzkumu a všem spolupracujícím lékařům. (Publikováno v roce 2002).