receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czReportáž

Kuchař 1/2 lékař

Další foto

Vyhodnocení dotazníků účastníků odborného semináře:

" Příprava jídel racionálních a vegetariálních"

Ve dnech 19. a 20. září 2000 se uskutečnil v SOŠ a SOU Kroměříž odborný seminář, s výše uvedenou tématikou. Ze 32 hotelových škol ČR se zúčastnilo 12 škol o celkovém počtu 34 pedagogických pracovníků. Jednotliví účastníci byli požádáni o vyplnění dotazníků hodnotící vlastní seminář, jeho náplň, možnosti zavedení přednášené problematiky do vyučování a uvozující další směry a náměty. Sumarizace odpovědí deseti škol, vypovídá o následujících faktech:

Všichni účastníci se shodli, že seminář sehrál důležitou roli a poskytl důležité informace o vegetariánské a odlehčené stravě a prohloubil dovednosti a znalosti z této kulinářské oblasti. Dvě třetiny účastníků měli již před seminářem zkušenosti se surovinami, výrobky a přípravou vegetariánské a odlehčené stravy.

Foto ze semináře příprava Robi (p. Vaněk SOŠ a SOU Kroměříž

).

Sedm z deseti účastníků si vyzkoušelo po semináři získané poznatky na svých školách. Mezi účastníky byl zájem o následující produkty: KLASO 3x, ROBI 4x, výrobky fa MATYSKA a fa SUNFOOD, ale také o úpravu a zpracování těchto produktů. Vysoce byla hodnocena prezentace fa VITANA.

Devět z deseti účastníků věří, že tato strava má své místo v našem jídelníčku a může ovlivnit náš zdravotní stav. O nutnosti změnit životní styl směrem k vegetariánství je přesvědčeno šest účastníků, čtyři nesouhlasí s tímto názorem.

Při ekonomickém hodnocení je konstatována vyšší pořizovací cena vegetariánských produktu. Na straně druhé je pozitivně hodnocena úspora času a energií při úpravě těchto pokrmů. Na dotaz, zda budou poznatky ze semináře uplatněny v učebních osnovách zúčastněných škol odpovědělo sedm ano, dva ne a jeden částečně.

Foto ze semináře - Příprava jídel racionálních a vegetariálních  SOŠ a SOU Kroměříž.

Všichni účastníci se shodli na pokračování odborných seminářů se zaměřením na :

· Stravování těžce pracujících osob

· Stravování dětí a dospívající mládeže

· Zaměřit se na jednotlivé směry alternativního stravování

· Moderní příprava pokrmů na talíře

· Ekologie a vliv stravování na dlouhověkost

· Biocydy a ekopotraviny

· Speciality vegetariánské a odlehčené stravy

· Věnovat větší časový prostor pro praktické ukázky teplé a studené kuchyně

· Konkrétní příklady chorob způsobené nesprávnou výživou

· Základní cenové kalkulace hotových veg. Produktů

· Poznatky pro pořadatele:

Dát větší prostor diskusi u "kulatého stolu", vytvořit ještě komornější "domácí" prostředí, delší trvání semináře, poskytnout více informací o makrobiotice, zajistit zaslání receptů účastníkům a publikovat informaci ze semináře formou metodických materiálů pro učitele, charakterizovat stručně 14 odnoží vegetariánství. Pozvat na seminář i vedoucí školních jídelen.

Závěrem můžeme konstatovat, že seminář splnil svůj cíl a měl velmi dobrou odezvu u pracovníků hotelových škol ČR. Nastínil témata dalších seminářů a potvrdil nutnost jejich pokračování, vytvořil i nové mezilidské vztahy. Dal podnět k zamyšlení Asociaci ředitelů hotelových škol k zvýšení účasti jednotlivých škol na těchto odborných akcích.

Kroměříž 20.listopad 2000

Zpracoval: Vojtěch Forman

Ing. Petr Hajný Ředitel SOŠ a SOU Kroměříž