Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

Magistrát města Brna
Hygienik města Brna
602 00 Brno, Jeřábkova č. 4


Mateřská škola
Pí. Trtílková, ředitelka
Božetěchova 15
612 00 Brno

V Brně dne 9. 10. 1998
Zn. 4579 231.3/98-I/4
Vyřizuje: Makovská

Věc: Alternativní stravovací režim dětí MŠ Božetěchova č. 15 - zahájení správního řízení podle §18, odst. 3, zák. Č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

V rámci cíleného hygienického dozoru bylo provedeno hodnocení stravovacího režimu dětí ve Vaší mateřské škole, která zajišťuje pro jedno oddělení dětí předškolního věku alternativní stravu. Základem této stravy jsou obiloviny, max. Snížení živočišných potravin a vyřazení masa.

K hodnocení bylo použito programu PROGANA a podkladem byly získané údaje vedoucí ŠJ MŠ Božetěchova 15 o denní spotřebě surovin za měsíc květen 1998. Vypočteny byly výživové faktory denní průměrné dávky stravy na l dítě/den. Výsledné hodnoty byly porovnány s hodnotami uváděnými ve Vyhlášce č. 48/1993 Sb. O školním stravování pro danou věkovou kategorii. Pro komplexní hodnocení byl proveden i propočet měsíčního plnění doporučeného spotřebního koše potravin dle přílohy č. 2 citované vyhlášky o školním stravování. Podkladem pro výpočty byl metodický materiál MŠMT ČR z r. 1998.

Výsledky:

Ze zdravotního hlediska je nepřijatelný nízký celkový energetický příjem (53,8%), nízký příjem sacharidů (63,9%), bílkovin celkem 45,1%) a tuků celkem (44,5%). Závažným nedostatkem je nízký příjem vápníku (38,8%), železa (67,1%), vit. Bl (67,9%) a vit. B2 (45%).
Výše uvedené údaje zjištěné počítačovým zpracováním potvrzují i výpočty spotřebního koše pro laktovegetariánskou stravu. Průměrná spotřeba u vybraných druhů potravin v gramech na l dítě/den naprosto neodpovídá mimo hodnoty volných tuků u všech sledovaných potravin (mléko, mléčné výrobky, cukry volné, brambory, luštěniny, ovoce, zelenina).

Závěr:

Nutriční úroveň v hodnocené mateřské škole je zcela neuspokojivá a může ohrožovat zdravý vývoj dětí. Hodnocení alternativního způsobu stravování ve Vaší mateřské škole probíhá od r. 1993. Trvale jsou zjišťovány odchylky v plnění sledovaných výživových dávek a k nápravě nedošlo ani po nařízení nápravných opatření dne 25. 6. 1997. Opatření byla stanovena na základě konzultace s Doc. MUDr. Brázdovou Csc. – LF MU Brno.

Vzhledem k tomu, že znění Vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování je závazné pro všechny typy mateřských škol, je nezbytně nutné upravit stravovací režim dětí s alternativní stravou tak, aby odpovídal požadavkům vyjmenovaným v citované vyhlášce na laktovegetariánskou stravu. O této skutečnosti je rovněž nutné informovat zákonné zástupce dětí.

Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste se k výše uvedeným skutečnostem písemně vyjádřila. Toto je první úkon, kterým se zahajuje správní řízení ve věci vydání závazného pokynu hygienika podle ustanovení §18 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení před uložením opatření k ochraně zdraví ve smyslu zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění.

Pro vyjádření k věci z Vaší strany stanovím lhůtu 15 dnů počínaje dnem doručení tohoto vyrozumění. Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí.
  

Hygienik města Brna:
MUDr. Jarmila Veselá
Příloha:
Programové zpracování
Výpočet spotřebního koše 
Hygienik města Brna
Jeřábkova 4
602 00 BRNO
alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one