receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czSeriál - Vše o biopotravinách v České republice

Ing. Richard J. Barták, CSc.

(Informace pro spotřebitele, obchodníka, zpracovatele i pro producenta.)

Co by měl znát zpracovatel

část 7.

Pro zpracování surovin jsou závazné následující zásady:

- energetická úspornost,

- šetrné zacházení se všemi zdroji a omezení odpadů na minimum,

- neznečišťování životního prostředí,

- nepoužívání chemických aditiv a jiných syntetických látek,

- minimalizace jakýchkoli nežádoucích reziduí v biopotravinách,

- používání vyzkoušeného technického zařízení a metod.

Při opracování surovin je nutno používat šetrné postupy, způsobující jen minimální fyzikální, chemické a biologické změny.

Zakázány jsou zejména operace, které nepatří k přirozeným postupům, jako je např.

- bělení,

- nakládání s použitím chemikálií,

- odstraňování kofeinu s použitím chemikálií,

- působení hormonů a přídatných enzymů,

- hydrogenace,

- uzení s použitím zakázaných chemikálií,

- zjemňování s použitím chemikálií,

- ozařování a mikrovlnný ohřev.

Dále je zakázáno přidávat jakékoli syntetické konzervační látky, barviva, ochucovadla, umělá sladidla, oxid siřičitý (s výjimkou zpracování vína), emulgátory a ostatní syntetická aditiva. Výrobní zařízení, která zpracovávají bioprodukty, musí být schválena a registrována certifikační komisí.

Schválení zpracovatelé musí zpracovávat produkty z ekologického zemědělství takovými postupy, které vedou k zajištění organické integrity produktů. To znamená, že:

- bioprodukty musí být zpracovávány pouze v provozech zcela a jasně prostorově nebo časově oddělených od provozů, kde se zpracovávají suroviny vyrobené konvenčními postupy,

- bioprodukty, z nichž jsou vyráběny biopotraviny, musí pocházet od schválených producentů - držitelů platného Certifikátu o registraci a musí být vyprodukovány v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství,

- během dopravy biosurovin od producenta ke zpracovateli musí být učiněna nezbytná opatření zajišťující ochranu těchto biosurovin před kontaminací, a jejich oddělení od surovin vyráběných konvenčními postupy,

- obdobně je nutno postupovat při skladování během výroby a distribuce výrobků.

Rostlinné biosuroviny

Pro jejich zpracování platí následující zásady: Důraz se klade na řadu kvalitativních vlastností: kromě nutričních a fyziologických vlastností (biologická hodnota bílkovin, obsah vitamínů a minerálních látek, organoleptické vlastnosti apod.) je to především čerstvost a nízký obsah škodlivých látek (reziduí). Výnosy, technologická kvalita a vlastnosti, diktované například požadavky na centralizaci a automatizaci potravinářského průmyslu, se považují za méně významné. Naopak kontaminace produktu exhalacemi z dopravního nebo továrního provozu může vést k neschválení takto znehodnocené biosuroviny pro výrobu biopotravin.

Čerstvé bioovoce a biozelenina

Bioovoce a biozelenina nesmějí být přepravovány ve stejných kontejnerech spolu s výpěstky z konvenční produkce. V průběhu třídění, praní a balení nesmějí bioprodukty přijít do styku s konvenčními produkty. K praní musí být použita pouze čerstvá pitná voda. Je zakázáno používat následující prostředky: etylén, a to jak v dusíkaté, tak i v bezdusíkaté atmosféře, led obsahující chemické ochranné látky, protiplísňové roztoky, obsahující kyseliny boritou, sorbovou, benzoovou, bezvodé sulfidy, dusičnany a dusitany, roztok chlornanu pro praní bioproduktů.

Sušené bioovoce a biozelenina

Zakázány jsou následující prostředky: stearát vápenatý, všechna zahušťovací činidla a činidla zabraňující spékání.

Šťávy z biovoce a biozeleniny

Výrobní zařízení a láhve musí být před použitím vyčištěny párou nebo vymyty horkou vodou a povolenými čistícími prostředky. Zakázány jsou umělá sladidla, oxid siřičitý a azbest. Džemy, čatní (chutney) a pomazánky z biovoce a biozeleniny Zakázány jsou syntetické emulgátory, zahušťovadla, syntetické antioxidanty, synteticky připravená aromata, chemická a syntetická aditiva a barviva vyjma povolených prováděcí vyhláškou k zákonu ekologickém zemědělství.

Biokompoty a biozeleninové saláty

Zakázána jsou umělá sladidla, barviva, chemická a syntetická konzervační činidla.

Jedlé rostlinné biooleje

Extrakce rozpouštědly je zakázána.

Biovíno hroznové a ovocné

Výrobní zařízení a láhve musí být před použitím vyčištěny párou nebo vymyty horkou vodou. Je zakázáno používat elektrostatickou filtraci a ozařování UV paprsky. Dále je zakázáno používat následující prostředky: tanin, sorbáty, kyselinu vinnou a citronovou, nepotravinářskou želatinu, aktivní uhlí, azbest, sušenou krev, minerální oleje, pyrosiřičitany sodný a draselný, ferrokyanid draselný a ozářený korek.

Biocereálie a cereální bioprodukty

Zrno jako bioprodukt nesmí být skladováno v kontaktu s obilninami, které byly ošetřeny organofosfáty nebo jinými pesticidy. Je zakázáno ošetřování skladovaného biozrna sprejováním nebo plynováním pomocí insekticidů nebo jakýchkoliv syntetických chemikálií.

Biomouka

Je zakázáno přidávat do biomouky práškový gluten, bělicí prostředky, syntetická kypřidla a chemická aditiva. Biochléb a a další pekařské biovýrobky Je nutné věnovat pozornost výběru mazacího oleje na formy (syntetické produkty se nesmí používat). Je zakázáno používat práškový gluten a jiné prostředky ke zlepšení biopečiva, minerální oleje, ať již do výroby nebo na vymazávání forem, a používat chemickou úpravu z důvodu skladování.

Naklíčené bioobilí

Je zakázáno přidávat aditiva do vody ke kropení.

Biopivo

Suroviny pro výrobu biopiva (tj. bioječmen a biochmel) musí být vypěstovány podle zásad ekologického zemědělství. způsobem. Je zakázáno recirkulovat chmelové mláto v celém varném procesu, filtrovat přes aktivní uhlí nebo desky s přídavkem azbestu, plnit do plechovek nebo nevratných lahví a dezinfikovat korkové korunky formaldehydem.

Biomed

Je zakázáno používat extrakční metody, které porušují plásty, pasterizovat a přidávat do ekologicky produkovaného medu med konvenční. V případě, že byla aplikována léčiva na nemocná včelstva, nelze med označit ochrannou známkou jako bioprodukt.

Biohouby

Je zakázáno pěstovat biohouby na kompostu vyrobeném z konvenčně vyprodukovaného materiálu, pěstovat biohouby s použitím konvenčně produkované slámy, regulovat nemoci biohub pomocí chlórované vody, dezinfikovat formaldehydem a dezinfikovat pomocí zaplynování metylbromidem.

Živočišné biosuroviny

(Tuto kapitolu uvádíme pro úplnost článku)

Pro jejich zpracování platí následující zásady:

Biomaso a biodrůbež * Stáje na jatkách musí být vybaveny vhodným zařízením pro vykládku zvířat. Ohrady, branky a náhony ve stájích musí být vhodně upraveny a udržovány, aby byl minimalizován stres zvířat a vyloučeno jejich zranění. * Při vykládce musí být zvířata rozdělována do stejných skupin, ve kterých byla dopravována. Rohatý skot a agresívní jedinci musí být odděleni od ostatních zvířat, aby nedocházelo ke vzájemnému poranění. * Ekologicky chovaná zvířata musí být zabita a zpracována ihned po dopravení na jatka. Je-li k dispozici individuální ustájení zvířat na jatkách, je vhodné zabít zvířata až po dvou- až čtyřhodinovém odpočinku. * Zvířata musí být poražena humánním způsobem, za podmínek, které jsou v souladu s řádnou péčí o zvířata, minimalizují stres a odpovídají zákonným ustanovením. * Je zakázáno používat látky zvyšující křehkost masa. * Všechny kusy, půlky nebo vnitřnosti musí být řádně označeny tak, aby nedošlo k záměně s těly konvenčně chovaných zvířat. Během skladování a přepravy musí být ekologicky vyprodukované maso chráněno před kontaminací a skladováno odděleně od masa vyprodukovaného konvenčně.

Biomléko

Pro všechny operace při zpracování ekologicky vyprodukovaného mléka je nutno vyčlenit samostatné provozovny a zařízení. Kromě dodržování obvyklých hygienických zásad je nutno umývat výrobní zařízení a nádoby před použitím pitnou vodou nebo párou. Technologická zařízení je možno čistit a dezinfikovat roztokem louhu sodného (NaOH) a 0,5% roztokem kyseliny dusičné. Do biomléka je zakázáno přidávat vitamíny, minerální látky, příchuti a jiná aditiva. Biomléko nesmí přijít do styku s hliníkem.

... další část uveřejníme příští týden ...

zpět na část 1

zpět na část 2

zpět na část 3

zpět na část 4

zpět na část 5

zpět na část 6

(Profit 17/2001)