receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czSeriál - Vše o biopotravinách v České republice

Ing. Richard J. Barták, CSc.

(Informace pro spotřebitele, obchodníka, zpracovatele i pro producenta.)

Důležitá (zkrácená) ustanovení Zákona a prováděcí vyhlášky

část 9.

Zákon stanoví podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin. Dále upravuje systém osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním tohoto zákona

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) ekologickým zemědělstvím zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat,

b) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a případně i hospodářská zvířata,

c) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená biopotravin,

d) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost, na niž bylo vydáno osvědčení o biopotravině,

e) ekologickým podnikatelem osoba, která na ekofarmě zemědělsky podniká a je registrována podle tohoto zákona,

f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,

g) výrobcem biopotravin osoba, která vyrábí biopotraviny za účelem jejich uvádění do oběhu, h) přechodným obdobím období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření na ekologické zemědělství,

i) nejkratší dobou chovu doba, po kterou musí být hospodářské zvíře chováno podle podmínek uvedených v tomto zákoně, aby mohly být jeho produkty označovány jako bioprodukty,

j) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě, skladování, balení, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje.

* V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat ("vyjmenovaná zvířata"): skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné Apis melifera .

* Každý, kdo hodlá zahájit výrobu biopotravin, je povinen písemně ohlásit tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.

* K výrobě biopotravin může být použito mimo bioproduktů, přídatných látek a pomocných látek také surovin zemědělského původu nepocházejících z ekologického zemědělství nebo z přechodného období v množství, které nesmí přesáhnout 30%.

* Výrobce biopotravin je povinen zajistit, aby nedošlo ke smísení nebo záměně bioproduktů nebo biopotravin s jinými produkty nebo potravinami.

* Souběžná výroba potravin a biopotravin musí být časově nebo prostorově oddělena, zejména musí být zajištěna identifikace výrobních dávek. O výrobě biopotravin musí být odděleně vedena předepsaná průkazná evidence.

* Každý, kdo hodlá uvádět do oběhu bioprodukty či biopotraviny, nejde-li o výrobce biopotravin či ekologického podnikatele, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit neprodleně ministerstvu.

* Bioprodukty a biopotraviny musí být skladovány a přepravovány odděleně od jiných surovin a potravin, v prostorách a za podmínek, které umožňují jejich jednoznačnou identifikaci a uchování jejich kvality. Přepravovány mohou být pouze ve vhodných obalech či kontejnerech, uzavřených způsobem, který brání záměně obsahu, nejde-li o přepravu uskutečňovanou mezi ekologickými podnikateli, výrobci biopotravin či distributory.

* Skladovací prostory smí být ošetřovány pouze prostředky k asanaci a čištění výrobních zařízení a skladů, uvedenými v prováděcím právním předpisu.

* Bioprodukt, který slouží jako surovina k výrobě biopotravin, se označí jako ekologický tak, že se k jeho názvu vždy uvede slovo "bio" a identifikační kód kontrolního orgánu a nevylučuje-li to povaha bioproduktu i grafický znak Takto je možné označit pouze rostlinný nebo živočišný produkt, na který kontrolní orgán vydal osvědčení o původu bioproduktu.

* Označovat rostlinný nebo živočišný produkt, na který nebylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu, slovem "bio" nebo "eko" nebo grafickým znakem nebo jakýmikoli údaji poukazujícími na ekologický, organický, přírodní způsob zemědělské výroby, je zakázáno.

* V přechodném období, pokud byla dodržena délka přechodného období nejméně 12 měsíců před sklizní, se rostlinný produkt označí také slovy "produkt z přechodného období na ekologické zemědělství" v barvě, velikosti a typu písma, které nesmí být výraznější než označení produktu, sousloví "ekologické zemědělství" nesmí být výraznější než slova "produkt z přechodného období na".

* Biopotravinu, při jejíž výrobě bylo použito více než 95% hmotnosti nebo objemu bioproduktů, přídatných látek a pomocných látek, a na kterou kontrolní orgán vydal osvědčení o biopotravině, označí výrobce biopotravin také grafickým znakem a identifikačním kódem kontrolního orgánu; nevylučuje-li to název biopotraviny také slovem "bio".

* Označovat potravinu, na kterou nebylo vydáno osvědčení o biopotravině, slovem "bio" nebo "eko" nebo grafickým znakem nebo jakýmikoli údaji poukazujícími na ekologický, organický, přírodní nebo biologický způsob výroby, je zakázáno.

* Pokud při výrobě biopotraviny bylo použito méně než 95% avšak alespoň 70% hmotnosti nebo objemu bioproduktů, přídatných látek a pomocných látek, označí se biopotravina také údaji o procentním obsahu složek zemědělského původu pocházejících z ekologického zemědělství nebo z přechodného období.

* Při značení bioproduktů či biopotravin nebo při jejich propagaci nesmí být uváděno, že představují záruku vyšší organoleptické, nutriční nebo zdraví prospěšné jakosti.

* Kdo bioprodukty nebo biopotraviny dováží (dále jen "dovozce"), je povinen osobě, která uvádí bioprodukty či biopotraviny do oběhu, a kontrolnímu orgánu předložit bez zbytečného odkladu osvědčení o ekologickém původu bioproduktu nebo osvědčení o biopotravině. Toto osvědčení je dovozce povinen uchovávat po dobu 2 let.

* Pokud dovozce nedoloží ekologický původ bioproduktu či biopotraviny, nelze označit produkt jako bioprodukt a potravinu3) jako biopotravinu. Není-li tento zákaz dodržen, je dovozce povinen takové označení na svůj náklad odstranit.

* Na žádost osoby, která hodlá bioprodukty či biopotraviny vyvézt, vydá ministerstvo osvědčení pro vývoz bioproduktu nebo osvědčení pro vývoz biopotraviny. Toto osvědčení musí doprovázet dodávku zboží k prvnímu příjemci.

... další část uveřejníme příští týden ...

zpět na část 1

zpět na část 2

zpět na část 3

zpět na část 4

zpět na část 5

zpět na část 6

zpět na část 7

zpět na část 8

(Profit 17/2001)